Spelregels

Vouchers zijn alleen inwisselbaar op www.bespaarEtten-Leur.nl. Door een voucher in te wisselen verbindt u zich zowel aan de Algemene Voorwaarden van deze actie zoals zoals deze hieronder omschreven zijn:

Inleidend

1. Deze actie is naar aanleiding van de specifieke uitkering Regeling Reductie Energiegebruik opgezet door uw Gemeente, in samenwerking met UwEnergieloket en DuurSaam. Met deze actie wil de Gemeente stimuleren dat particuliere huiseigenaren van bestaande woningen energiebesparende maatregelen treffen. Naast onderhavige voorwaarden is op deze actie de ‘Subsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen’ van uw Gemeente van toepassing.

2. Voucher: het unieke nummer/ de tekstcode zoals deze kenbaar is gemaakt bij brief aan bewoners/huiseigenaren van participerende gemeenten.

3. Vouchercode: een door de gemeente uitgegeven unieke code die éénmalig recht geeft op een korting van maximaal € 72,50 bij de bestelling via de webwinkel binnen deze regeling.

4. Declarant: de natuurlijk persoon, zijnde huiseigenaar van een bestaande woning binnen de Gemeente, aan wie een voucher is gezonden en door- of namens wie de voucher met de overige gevraagde gegevens wordt ingediend.

Geldigheid

5. Een voucher is uitsluitend inwisselbaar voor energiebesparende maatregel(en) en/of diensten die worden uitgevoerd/toegepast in, aan of op de bestaande woning van de aanvrager.

6. Een voucher is uitsluitend inwisselbaar door- of namens de Declarant aan wie de Gemeente de voucher heeft doen toekomen.

7. De voucher heeft een beperkte geldigheid en is uitsluitend in te wisselen vanaf het moment dat de bewonersbrief met hierin de voucher kenbaar is gemaakt aan de desbetreffende huiseigenaar, 
tot en met uiterlijk 15 december 2021.

8. Per bestaande woning en per Declarant kan maximaal één voucher worden ingewisseld. Een bestelling kan meerdere maatregelen en/of diensten bevatten, de bestelling mag het bedrag van de voucher overstijgen maar  de korting op de bestelling kan nooit de waarde van de voucher overstijgen. het resterende bedrag dient de declarant bij te betalen.

9. De voucher is uitsluitend geldig voor gekochte/bestelde producten en diensten waarvan door Milieu Centraal is vastgesteld dat zij een energiebesparend effect hebben, wat blijkt uit de aanwezigheid van het product (of de productgroep) of de dienst op de ‘Productenlijst Vouchers Energiebesparing – Regeling Reductie Energiegebruik’ zoals is opgenomen in de subsidieregeling van de Gemeente waarbinnen de bestaande woning gelegen is. Declarant dient desgevraagd te kunnen aantonen dat het gekochte product voldoet aan deze eisen. Indien het product niet voldoet aan de gestelde eisen zal geen terugbetaling plaatshebben.

10. De voucher geeft recht op een vergoeding ter waarde van de gekochte goederen of diensten, met een maximumbedrag dat benoemd wordt op het uitgiftebewijs van de voucher. Indien het totaalbedrag van de gekochte goederen hoger is dan de waarde van de voucher, zal er slechts tot het maximumbedrag van de voucher uitbetaald worden het resterende bedrag zal direct bij de bestelling betaald moeten worden.

11. Iedere voucher is eenmalig bruikbaar. Wordt niet het gehele bedrag ineens gedeclareerd, dan komt het restbedrag te vervallen.

12. De voucher is niet overdraagbaar of aanpasbaar en niet inwisselbaar voor geld.

Wijze van declareren

13. De voucher is uitsluitend inwisselbaar en geldig voor producten die zijn gekocht bij de (web)winkel van BespaarEtten-Leur.nl

14. Declareren kan uitsluitend door de unieke code van de ontvangenvoucher in te voeren in het daarvoor bestemde veld op de homepagina van deze webwinkel

15. Tijdens het declareren van de gekochte goederen dient Declarant naast de vouchercode een aantal gegevens te overleggen, onder meer om een spoedige en correcte verwerking van de aanvraag

a) Volledige naam en adresgegevens 

b) Contactgegevens telefoon, mobiel en/of email 

Deze gegevens worden enkel en alleen gebruikt voor deze actie.

Het is mogelijk om in te schrijven voor een nieuwsbrief, hiervoor is een aparte toestemming nodig. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan andere partijen tenzij dit voor de uitvoering van bestelde diensten/artikelen ndig is.

Voor overige doeleinden van deze gegevensverwerking wordt verwezen naar de Privacy Statement, te vinden op deze website.

16. EenDeclarant kan maximaal één vouchercode inleveren 

17. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen onbevoegd/oneigenlijk gebruik door derden) of verlies (waaronder tevens begrepen het wissen), zal géén vergoeding plaatsvinden, óók indien Declarant ten aanzien van het gebeurde geen verwijt te maken valt.

Overig

18. Er geldt per individuele gemeente een vastgesteld subsidieplafond; indien dit plafond bereikt is, verliest de voucher zijn waarde. In dat geval zal Declarant geen vergoeding ontvangen.

19. De inhoud van deze voorwaarden is onder voorbehoud van schrijffouten, druk-, en zetfouten en interpretatie. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist het bestuur van UwEnergieloket waarvan het besluit niet voor beroep vatbaar is.

20. BespaarEtten-Leur behoudt zich het recht voor om, indien voortzetting naar haar oordeel niet langer mogelijk of opportuun is, de geldigheid van de voucher(s) voortijdig te beëindigen. Op dat moment niet gevalideerde vouchers komen niet (langer) voor inwisseling in aanmerking.

21. Indien vouchers om welke reden dan ook niet (langer) voor inwisseling in aanmerking komen, zal dit nimmer tot enige aansprakelijkheid van UwEnergieloket, BespaarEtten-Leur en/of de Gemeente leiden.

22. Het is niet toegestaan vouchers of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).

23. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat de voucher/code ongeldig kan worden verklaard, zonder dat daarbij aanspraak kan worden gemaakt op een nieuwe voucher/code.

24. BespaarEtten-Leur behoudt zich het recht om deze actie te allen tijde te beëindigen, te verlengen en/of deze actievoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Hiervoor is geen aankondiging of instemming vereist. 

Declarant wordt aangeraden om de actievoorwaarden (telkens) vóór het gebruik en validatie van een voucher te raadplegen. Door het inwisselen van de voucher, aanvaardt Declarant de op dat moment geldende (al dan niet gewijzigde) actievoorwaarden.

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze actie?

Neem dan contact op via hulp@bespaarEtten-Leur.nl.